Erfaringer, tiltak, mål og funn- prosjekt Tromøy fritidsforum 2019-2022

Det å skape sosiale møteplasser for barn og unge i en hverdag preget av usikkerhet og strenge restriksjoner har vært både krevende og givende på samme tid. For å oppnå gode resultater har vi jobbet tett på for å etablere både tillit og relasjon til elever og samarbeidspartnere. Vi har jobbet hardt og vist at med tålmodighet, og ikke minst ved å kunne vise til de gode historiene, så får vi med de aller fleste.

«Må bare si at Tromøybarn altså er så heldige! Dette fritidsforumet er et supert tilbud. Hver uke er NN på lekseklubb. Han får kommet godt i gang med leksene for uken når han er der og det er både jeg og han veldig fornøyd med. Han er kjempeglad for maten han får der, og om det er noe aktivitet i tillegg, så er det også noe han gjerne vil på! Og dette er ikke fordi jeg befaler han å være med på det altså, for jeg er hjemmestudent og han står helt fritt til å komme hjem til meg som kan finne noe mat til han i stedet. Så dette er virkelig noe han setter stor pris på».

Vi har gjennom prosjektperioden ønsket å vise til at denne satsingen gjør en endring for barn og unge, slik at Tromøy Fritidsforum kan innlemmes i varig drift både her og forhåpentligvis andre steder i regionen, og landet. Det handler ikke bare om aktiviteter, sunn mat og leksehjelp, men å kunne bidra for at alle barn og unge skal ha like forutsetninger for å mestre.  Froland kommune lanserte våren 2021 sitt eget fritidstilbud som i aller høyeste grad er inspirert av Tromøy fritidsforum. Og vi ønsker sterkt kunne være en inspirasjon for andre bydeler i Arendal og Agder for øvrig.

Vårt overordnede mål for prosjektet var å kunne tilby et helhetlig fritidstilbud rett etter skoletid til alle barn og unge på Tromøy 4 dager i uken. Tilbudene skulle først og fremst følge skoleruten, men kunne på sikt vurdere et utvidet tilbud knyttet til ferier. Fritidstilbudet rett etter skoletid skulle i utgangspunktet vare frem til kl 16.00, med rom for utvidelse ved behov.

Vi oppdaget raskt at etter skoletid-aktivitetene vi satte i gang, var et udekket behov for 5.-7.trinn. Elevene strømmet til på begge skoler og nettopp det at vi var lokalisert på skolen og det faktum at alle aktivitetene, inkludert maten var gratis, gjorde det enkelt for elevene å delta. Det krever ingenting av de og erfaringene vi har gjort oss de siste 3 årene gjør at vi helt klart ser verdien av å ha et gratistilbud til elevene rett etter skoletid. Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til foreldre hvor det tydelig kommer frem at tilbudet har vært populært og fortsatt er ønsket på Tromøy. I det videre arbeidet med tilbudet, vil nivået ligge på at tilbudet skal være gratis og lavterskel. I tillegg til et godt samarbeid med skole, lag og foreninger. Betaling er vurdert inn, men vi ser viktigheten av at det skal være gratis for å inkludere alle. Ut ifra de erfaringene vi har gjort, ser vi at tidspunktet for aktivitetene kan være krevende, men vi ser at frivilligheten strekker seg langt for å imøtekomme så godt som mulig.

Prosjektperioden var veldig ambisiøs, som muligens vanskelig hadde latt seg gjennomføre uten koronaepidemi. Allikevel, 3 år etter oppstart, har vi nå oppnådd målet om å få videreført prosjekt Tromøy fritidsforum til varig drift av Arendal kommune. Det er flott at Arendal kommune ser verdien av tilbudet og at det er viktig med en hovedkoordinator, nettopp på grunn av at det er frivillige vi jobber med. De har satt av midler i budsjett til videreføring og til å kunne ansatte en aktivitetsleder, slik at fritidsforum blir videreført.

Vi har oppnådd målet om å kunne tilby et helhetlig fritidstilbud som først og fremst følger skoleruten, men som også er knyttet til ferier. Koronapandemien har selvsagt gjort det umulig for oss å klare å tilby aktiviteter 4 dager i uken fordelt på både mellomtrinn og ungdomstrinn da vi ikke har hatt ressurser til å bære så mye aktivitet på grunn av høy utfordring av frivillighet. I det videre arbeidet vil nivået og antall dager betinges av antall voksne som har mulighet til å være med. Vi mener det er viktig at det prioriteres å bygge ut en dag med godt innhold, for å sikre kvaliteten på tilbudet. Får vi en økt andel elever fra Ukraina, blir det viktig å spille en sentral rolle i dette inkluderingsarbeidet.

Tilbudet er ønsket på Tromøy, vi har bygget et godt grunnlag og det blir spennende å se hva man kan få til under normale omstendigheter. En videreutvikling i forhold til hva innholdet kan være, er at det kan være fokus på fri aktivitet under trygge forhold. Et sted man kan senke skuldrene og ha det hyggelig, god mat og det sosiale samværet. Et sted å føle seg sett, et sted for å skape nye relasjoner og et sted å føle seg inkludert. Vi ser i et forebyggende perspektiv, at den mest hensiktsmessige målgruppen er mellomtrinnet og at vi vil samarbeide mer med fritidsklubben i fremtiden, for å sikre aktiviteter også for ungdom. Ungdommen har selv uttalt gjennom elevråd, at det er mest aktuelt for de med aktiviteter på kveldstid.

Milepæl 1- første halvår 2019

 • Oppstart lekseklubb og lesevenn tilbud for mellomtrinnet en dag i uken på hver skole.

Status: Oppnådd.

 • Servere et enkelt måltid mat

Status: Oppnådd.

 • Etablere samarbeidsstrukturen for prosjektet og finne nøkkelpersoner knyttet til de ulike aktivitetstilbudene

Status: Det er satt sammen et eget råd i fritidsforumet. Personene som representerer dette rådet har meldt inn interesse og er representanter for både skole, idrettslag, frivilligsentral, røde kors, menighet, o.l

 • Ansette prosjektleder

Status: Prosjektleder ble ansatt fra 19.08.19

 • Invitere inn forskning

Status: Eugene Guriby fra NORCE har delvis fulgt prosjektet siden oppstart på grunn av hans tilknytning til Tromøy frivilligsentral.

Milepæl 2 – andre halvår 2019

 • Etablere Tromøy fritidsforum

Status: Utviklet logo og hjemmeside september 2019. Facebookside og Instagram med høy aktivitet og jevnlig med innhold for å skape engasjement og følgere. Startskuddet for Tromøy fritidsforum gikk 14.oktober 2019. Det ble etablert lekseklubb for mellomtrinnet en dag i uken på hver av skolene. Mandager på Sandens og tirsdager på Roligheden. Det ble også etablert matklubb for mellomtrinnet en dag i uken på hver av skolene. Mandager på Sandens og tirsdager på Roligheden. Det er fokus på sunn og hjemmelaget mat.

 • Videreføre lekseklubb og lesevenn tilbudet for mellomtrinnet og se muligheter for å utvide til ungdomstrinnet

Status: Sammen med Røde kors er det avholdt i alt 8 kurs for frivillige som ønsker å bidra inn i enten lekseklubb, matklubb og aktivitetsklubb. Fritidsforum har også i samarbeid med Røde kors utviklet et eget kurs for de som ønsker å være frivillig, kalt «oppvekst, aktiviteter og trygge voksne». Ser på muligheter også for å videreutvikle et tilbud rett etter skoletid til ungdomsskoleelever da dette nå er et ønske fra ungdomsskoleelevene selv.

 • Utvikle konsept og samarbeid for Matmekka

Status: Prosjektleder kjenner ikke til konseptet matmekka. Men matklubb ble etablert sep 2019 og fungerer veldig fint. På Sandnes skole begynte det med frivillige + en ansatt fra skolen som stod for matlaging. Coop Kongshavn støttet prosjektet hver mandag med frukt fra deres sortiment som ikke kunne selges i butikk. Her bidro prosjektet til å redusere matsvinn. På Roligheden skole var det kantinedrift og hun som jobbet i kantinen lagde mat også til fritidsforumet. Her hadde prosjektleder dialog med ansatte i kantinen i forhold til meny. Det var stort fokus på å redusere matsvinn.

 • Arbeide for oppstart av første aktivitetstilbud etter høstferien.

Status: Aktivitetsklubb hver mandag på Sandnes skole og hver tirsdag på Roligheden skole ble et faktum første uken etter høstferien 2019. Aktivitetene kunne enten være kortspill og brettspill eller av mer fysisk art i gymsal. Begge skolene har hatt besøk av elitespillere fra ØIF Arendal som har avholdt håndballtreninger i gymsalen rett etter skoletid. Disse håndballtreningene var basert på lek og moro, svært populære og trakk mange barn.

Milepæl 3 – første halvår 2020

 • Videreutvikle tilbudet slik at vi får startet opp samtlige klubber tenkt inn i fritidstilbudet rett etter skoletid

Status: Vi har etablert lekseklubb, matklubb og aktivitetesklubb. Er i direkte dialog med Friluftsrådet Sør og Marka friluft om et samarbeid rundt friluftsklubb rett etter skoletid og ønsker å få dette på plass i løpet av våren 2020. Har også undersøkt muligheter for samarbeid inn mot en kulturklubb, men dette er fortsatt under utarbeidelse.

 • Statusrapport november 2020

Status: Rapporten sendt 1. april 2020.

 • Utarbeide plan for videreføring etter endt prosjektperiode

Status: År 2020 startet meget bra og 30. januar inviterte vi til stormøte på Roligheden skole hvor det møtte opp et sted mellom 50-60 mennesker fra lokalsamfunnet og andre steder rundt i Arendal som fattet nysgjerrighet rundt prosjektet. Vi involverte de fremmøtte og hadde arbeidsgrupper, workshop og de kunne selv legge frem forslag, ideer og innspill – slik at lokalsamfunnet kunne kjenne på e medvirkning til videreutviklingen og at prosjektet tok den retningen lokalsamfunnet ønsket og ville.

Det ble også lagt frem planer for år 2020 som innebar tilbud til ungdomsskoleelever, en friluftsklubb og en kulturklubb. Konkrete planer om å etablere tilbud sammen med Marka friluft og Friluftsrådet Sør samt Bølgen dansesenter ble lagt frem. Det ble også fremmet tanker om å få etablert «rådet» i fritidsforumet som skulle bestå av representanter fra de ulike lag og foreningene på Tromøy, samt FAU, skoler, menighet og frivilligsentral. Dette for å sikre god kommunikasjon og samhandling. Det var stor optimisme i lokalsamfunnet når det gjaldt både tanker og planer om videreutvikling i prosjektet og «rådet» ble etablert kort tid etter dette allmøte.

I februar 2020 arrangerte vi også en stor MGP fest for Raylee i flerbrukshallen på Roligheden skole. Raylee selv tok turen på besøk til oss noen dager i forveien for å lære bort dansetrinnene til WILD. Ikke mindre enn 300 barn var samlet denne dagen i flerbrukshallen. Hele det lokale pressekorpset hadde tatt turen over Tromøybroa og barna fra Sandnes ble hentet i buss som fritidsforumet hadde satt opp for anledningen. Selve MGP festen ble stor suksess og et fantastisk møtepunkt på tvers av generasjoner. Arendal kommune sponset oss med midler, slik at gratisprinsippet kunne gjelde for både voksne og barn denne kvelden. I tillegg stilte både Baker Jørgensen, Atac reklame AS, IKEA, Coop Kongshavn, Meny Krøgenes og Tromøy pizza velvillig opp.  Vi hadde pyntet flerbrukshallen med glitter og stas, hadde egen selfievegg, spiste pizza, kake, godterier og frukt mens selve MGP finalen ble vist på storskjerm. Frivillige var med i festkomiteen og det ble skapt gode minner denne kvelden, især for de barna som ikke hadde mulighet til å reise på vinterferie. Ikke minst viser det hva man faktisk kan få til, når et helt lokalsamfunn samarbeider på denne måten.

 • Statusrapport november 2020

Status: denne står som punkt under milepæl 3, men Tromøy fritidsforum leverte statusrapport 1.4.2020 da 1. prosjektår regnes fra 1.3.2019-1.3.2020

12.03.2020-21.06.2020

Korona traff selvsagt Tromøy fritidsforum hardt og brutalt den 12.03.2020. Vi fomlet i blinde de første ukene uten å helt vite hvordan man skulle gripe krisen an. På en måte føltes det som om vi falt mellom to stoler da man ikke var skole og ikke omsorgstjeneste. Etter hvert klarte vi å etablere digitale møteplasser gjennom blant annet kahoot til stor interesse og glede fra elevene. Vi deltok også på digitale folkemøter gjennom Tromøy frivilligsentral samt at vi hadde de første møtet i «rådet» også gjennom teams. Dessuten forsøkte vi å inspirere/motivere til morsomme aktiviteter /leker gjennom både blogg og øvrige sosiale medier med god oppslutning. Det ble også satt i gang prosjekt digital lekseklubb. Frivillige som ønsket å bidra ble kurset til å bruke teams. All «leksebooking» skulle gå gjennom prosjektleder for å sikre at eleven ble satt i kontakt med en trygg voksen – som hadde gjennomgått kurs i regi av Tromøy Røde kors. De frivillige digitale leksehjelperne var de samme som også fysisk hadde vært i lekseklubb før korona – slik at elevene skulle kjenne de igjen fra tidligere av. Vi hadde et sted mellom 5-6 digitale leksehjelpere, men med et par unntak, var dette dessverre ikke et tilbud som ble benyttet. Vi markedsførte tilbudet både gjennom lokal presse, sosiale medier, informasjon til hjem og lærere, men allikevel særdeles liten oppslutning. Vanskelig å skulle spekulere i hva dette skyldes, men vi endte opp med disse forklaringspunktene:

 • Elevene var kanskje for små? (5.-7.trinn)
 • Digital lekseklubb kan virke skummelt.
 • Det innebærer påmelding som vanskeliggjør deltakelse
 • For dårlig informasjon
 • For mye som skjedde på teams samtidig for foreldre og elever å holde styr på
 • Lærerne var generelt gode på å følge opp sine elever

Aktiviteter vi fikk til på tross av korona:

#værenvenn sang

Under korona utarbeidet vi også en ide om hvordan trygge voksne / unge voksne kunne vise at man stod sammen og skulle være der for hverandre i en vanskelig tid. Frivillige i fritidsforumet, lokale artister og andre støttestøttespillere i fritidsforumet stilte opp og lagde en helt egen Tromøy versjon av den kjente sangen Vær en venn. Videoen har blitt delt nesten 800 ganger på Facebook og nådde over 100.000 visninger. #værenvenn har etter dette blitt en viktig metafor i fritidsforumet.

Båtkurs

Gjennom de digitale folkemøtene kom det frem et ønske om å arrangere båtkurs for ungdommene på Tromøy som et forebyggende tiltak før sommeren kom for fullt. Vi leide derfor inn Gjerland AS for å holde båtkurs den første uken etter skoleslutt. Kurset ble fullt med det samme, slik at vi så oss nødt til å sette opp enda et kurs uken etter. Dette kurset ble også fullt, hvilket tilsier at dette var stor suksess. Kurset betalte ungdommene for selv, men vi hadde satt av penger til behovsprøvd godtgjørelse dersom det skulle være behov for å dekke kursavgiften for enkelte av ungdommene.

Idrettscampen 2020

I sommer søkte vi sammen med Agder idrettskrets om 500 000 kroner fra Gjensidigestiftelsen til å kunne gjennomføre en koronavennlig Idrettscamp som plaster på såret for Idrettsleieren som måtte avlyses på grunn av korona. Søknaden ble innvilget og hele 160 barn fra Agder fikk delta på en 4 dager lang idrettscamp fylt med aktiviteter, konserter og annen underholdning – midt i fellesferien. Idrettscampen fikk stor oppmerksomhet og NRK Sørlandet lagde en flott livesending fra Hove under åpningsdagen/kvelden og ingenting av dette ville vært mulig om man ikke samarbeidet på tvers av organisasjonene.

Milepæl 3 – andre halvår 2020

 • Utarbeide plan for videreføring etter endt prosjektperiode

Status: Det jobbes kontinuerlig med en plan for videreføring. Vi ser at tilbud lokalisert på skolen/rett ved skolen rett etter skoletid har vært suksess fra første stund og at det største trekkplasteret har vært gratis mat. Det å få servert et måltid rundt kl 14 da elevene er ferdig på skolen. Vår erfaring er da at elevene er veldig sultne og gleden har vært stor når vi kommer med mat og frukt som elevene bare kan få. Vi har samarbeid med eksterne aktører både i forhold til dans, parkour, styrketrening, mat og friluft.

Det videre arbeidet kommer til å styrkes i forhold til å få på plass bærekraftige løsninger med samarbeidspartnere, som kan sikre avtaler om videre drift. Det jobbes med å få lokale idrettslag/foreninger til å etablere treningstilbud/ og evt andre fritidstilbud i tidsrommet mellom kl 14-16. Roligheden skole disponerer både danserom, musikkrom og blackbox, noe som gir gode muligheter for ulik kulturell utfoldelse.

Status: Tromøy fritidsforum etablerte ukentlig tilbud for 5.-9.trinn ved både Sandnes og Roligheden skole. Elevene fikk mat, tilbud om hjelp til lekser og en rekke aktivitetstilbud som blant annet basistrening, frilek, dans, parkour, styrketrening mm.

Status: Fra høsten 2020 kunne vi også tilby aktiviteter til ungdomsskoleelever etter skoletid. De fikk tilbud om et «life skills» aktivitetskurs gjennom 10 uker hvor vi også serverte en sunn matbit. Kursene har vært veldig populære og Trauma ønsket å bruke flere av ungdommene som var gjennom kurset til sine aktiviteter rettet mot barn og unge.

Milepæl 4 – 2021

 • Videreutvikle og styrke tilbudet

Status:

Vinter og vår 2021 var dessverre preget av mange restriksjoner og det var utfordrende både for elever og frivillige med flere runder hvor vi var på og av med aktiviteter. Vi gikk tilbake til å konsentrere oss om mellomtrinnet da vi hadde alt for få frivillige til å videreutvikle konseptet med ungdomstrinnet. I mai 2021 arrangerte vi imidlertid en friluftsklubb for 9.trinn som et plaster på såret, i samarbeid med Friluftsrådet sør. Det var til sammen 20 påmeldte plasser (vi hadde til og med venteliste) på en Via Ferrata tur til Åmli. Så gøy når man treffer med aktiviteter til ungdom og vi kunne dele både mestringsopplevelser og glede sammen.

På skolene opererte vi med kohorter og hvert trinn hadde hver sin dag med mat og aktivitet. Elevene var glade for aktivitetene de fikk, så vi valgte å holde dørene åpne, selv om dette følgelig gikk på akkord med målet om sosiale møteplasser på tvers av trinn. En gladnyhet på forsommeren var at Arendal kommune hadde fått midler til å arrangere gratis sommerskole for elever fra 1.-10. trinn og oppfordret lag og foreninger til å søke midler. Tromøy fritidsforum søkte da midler for å arrangere båtkurs for til sammen 40 ungdom. Vi søkte om 140 000,- for å få fullfinanisert båtlappen for 40 ungdom. Søknaden ble innvilget og kursplassene ble fylt opp på under 2 minutter og flere hundre på venteliste. Kursene ble avholdt i uke 26 og uke 27 med stor suksess.

 • Sikre plan for videreføring etter endt prosjektperiode, basert på de resultater prosjektet kan vise til.

Status:

Matklubb: Høsten 2021 var det reåpning av Tromøy fritidsforum med grønt nivå. Det var full jubel hos elevene og vi gikk igjen tilbake til den opprinnelige modellen med 5.-7.trinn mandager på Sandnes og 5.-7.trinn tirsdager på Roligheden. Vi avholdt nok et kurs for frivillige og fikk med et par ekstra på laget. Vi avsluttet alle eksterne samarbeid, for igjen å konsentrere oss om å få til samarbeid på tvers av lag og foreninger på Tromøy, når samfunnet igjen åpnet opp for det. Kirkens bymisjon fortsatte imidlertid å levere mat til elevene på Sandnes ut februar 2022.  Vi utfordret Tromøy Røde Kors til å flytte opp på skolen hver tirsdag på Roligheden for å lage varm mat til elevene i stedet for å smøre nistepakker. Dette ble gjort med stor suksess. Matklubb på Roligheden styres nå fullt og helt av Tromøy røde kors, slik at de «eier» denne aktiviteten hva gjelder meny, bemanning, innkjøp og organisering. Denne aktiviteten lar seg derfor enkelt videreføre etter endt prosjekt. Tromøy Røde Kors åpnet i Mars 2022 en matklubb også på Sandnes skole. Gjennom foreldreundersøkelsen kom det tydelig frem at foreldre er fornøyd med matklubb og at det blir et viktig element i fortsettelsen av tilbudet rett etter skoletid.

Aktivitetsklubb: Gjennom valgfaget «innsats for andre» har fritidsforumet fått bistand fra ungdomsskoleelever til å drive aktivitet etter skoletid. Dette ble også gjort med stor suksess da elevene opplevde det mer gøy når ungdomsskoleelevene ledet aktivitetene. Ungdomsskoleelevene hadde også vært gjennom aktivitetskurset som fritidsforumet holdt høsten 2020, slik at det var ekstra motiverende for både oss og elever. Ungdommene fikk egne t-skjorter med logo og «aktivitetsleder» trykket på baksiden. Ved å få en fast plass som utprøvingsarena gjennom valgfag på skolen, er dette også et bærekraftig tiltak som sikrer en litt mer organisert aktivitetsklubb videre, men det fordrer et tettere samarbeid med skolen omkring læreplan, oppfølging og måloppnåelse.

Vi har også hatt flere eksterne samarbeid i aktivitetsklubb, blant annet med egen syklubb gjennom Det urbane Grendehus vinterferien 2022. Det å kunne gi elever læringsstøttende aktiviteter etter skoletid, som et supplement til mat og fysisk aktivitet, vil absolutt være noe man ønsker for veien videre også. I fortsettelsen ønsker vi også å etablere enda tettere dialog med lokale lag og foreninger på Tromøy. Vi ser at vi lykkes i å få ting til bedre når vi står samlet, så det er et stort ønske å ha tett samarbeid med både Trauma, Tromøy IL, Tromøy menighet, Tromøy skolemusikkorps, Tromøy Røde kors, Tromøy fritidsklubb m.fl. i det videre arbeidet med å få etablert et helhetlig fritidstilbud for barn og unge rett etter skoletid på Tromøy.

Lekseklubb: Vi har hatt veldig mange erfaringer med lekseklubb siden oppstart og konklusjonen er den at skal dette fungere optimalt, må det være et tettere samarbeid med skolen. I forhold til tilbakemeldinger fra foreldre, burde det absolutt være et leksetilbud, men det må være en bedre samarbeid med skolen for å lykkes i arbeidet etter endt prosjektperiode. For elever som ønsker å gjøre lekser, er selvstendige og vet å spørre om hjelp – fungerer det optimalt. I de tilfellene hvor elevene har vanskelig for å konsentrere seg om lekser, ikke ønsker å gjøre lekser eller dras mot andre elever som ikke gjør lekser, har det vist seg å være vanskeligere. De frivillige ønsker ikke å rette pekefinger, men heller være en ressursperson som kan hjelpe eller motivere den som ønsker og vil. Skolene opererer også mindre med lærebøker enn tidligere, noe som også har vært utfordrende for de frivillige.

Vi utviklet i samarbeid med FAU en foreldreundersøkelse som ble sendt ut til alle foreldre som hadde, eller hadde hatt deltakende barn i prosjektet. Spørreundersøkelsen fikk god oppslutning og fantastiske tilbakemeldinger fra fornøyde foreldre. De rapportere blant annet at det var fornøyd med servering av varm mat og tilstedeværelse av trygge voksne. Selv om ikke alle elvene fikk gjort alle leksene, var det et gjennomgående funn at foreldre rapportere om at viktigheten av det sosiale aspektet rundt tilbudet og viktigheten av å ha et lavterskeltilbud for elever fra 5.-7.trinn. Det at man hadde et sted å samles i stedet for å gå hjem hvert til sitt. Et sted hvor man kan komme som man er, bli sett, hørt og inkludert uavhengig av sosiale forskjeller.

For alle mennesker trenger å være en del av et fellesskap.