Sammen skal vi bygge sosial kompetanse, faglig dyktighet og respekt for hverandre

Tromøy er en stor bydel i Arendal kommune med ca 750 barn i alderen 6-16 år. Øya sliter med de samme utfordringene som kommunen ellers også har. Vi mener derfor at et utvidet fritidstilbud som har tilknytning til skolene, vil kunne være en viktig faktor som kan bidra til å snu utviklingen i positiv retning.

Bakgrunnen for etableringen av Tromøya fritidsforum er at vi ønsker å ha et fullverdig fritidstilbud etter skoletid.

 

Det handler ikke bare om leksehjelp og mat, men å skape sosiale møteplasser for alle barn og unge, forebygge ensomhet samt utjevne sosiale forskjeller i trygge omgivelser. Det er et bydelsprosjekt, som enkelt skal kunne adapteres til andre bydeler og andre steder i landet. Det er et samskapingsprosjekt hvor vi ønsker at flest mulig barn skal få like forutsetninger for å lykkes.

 

Tromøy fritidsforum ønsker å utvikle et helhetlig fritidstilbud for barn og unge på Tromøy, der positive erfaringer dokumentert gjennom forskning og erfaring vil ligge til grunn for valg av aktivitet.

 

Som en rød tråd gjennom tilbudet, vil mestring og glede for alle ligge til grunn, kombinert med et sundt kosthold og trygge rammer. Gjennom prosjektet vil Tromøy fritidsforum ha hovedfokus på å utvikle og etablere et fritidstilbud rett etter skoletid, inkludert leksehjelp.

Tromøy fritidsforum vil invitere inn alle med et engasjement for og med barn og unge på Tromøya til et samarbeid.

 

Dette for å se tilbudet rett etter skoletid inn i en helhetlig sammenheng, slik at det blir et komplimenterende tilbud som spiller på lag med det eksisterende og eventuelle nye tilbud.

 

Tromøy fritidsforum vil bidra til at alle barn og unge får mulighet til å være med.

 

Tilbudet vil være et kvalitetsrettet og attraktivt nøytralt lavterskeltilbud der det ikke stilles krav til kunnskap for å delta. Tromøy fritidsforum vil legge til rette for leksehjelp og lesevenn, et sted å bare være med venner, kombinert med muligheten for å drive med organisert aktivitet. Vi skal legge til rette for at alle elever skal ha samme mulighet for å mestre skolehverdagen i tillegg til å ha et tilbud på fritiden som stimulerer til god psykisk helse.

Prosjektet Tromøy fritidsforum eies av Tromøy fritidsklubb, som er en egen stiftelse.

 

I mange år var Tromøy fritidsklubb en meget populær og godt drevet fritidsklubb, men som de siste årene har ligget i dvale i påvente av nye ildsjeler som ønsker å drive klubben videre.

 

Det er et stort ønske fra både foreldre og ungdom at fritidsklubben startes opp igjen.

 

Gjennom prosjektet ønsker vi å kunne vekke til liv stiftelsen igjen. Ved å bygge på de gode erfaringer lederne for fritidsklubben i mange år opparbeidet seg, samt trekke inn erfaringer og forskning gjort på hva ungdom ønsker seg i dag, har vi stor tro på at vi kan lykkes med dette.

 

Våren 2019 vil fokus være rettet mot å reetablere Tromøy fritidsklubb som en viktig samfunnsaktør for barn og unges oppvekstmiljø på Tromøya.

 

Prosjektledelse, administrasjon og koordinering legges til Tromøy fritidsklubb, som har ansatt Vibeke Dehli som prosjektleder i en 100% stilling. Prosjektet er finansiert med midler fra Bufdir.

Initiativtakere til Tromøy Fritidsforum er:

 

 • Conrad Coll, Tromøy Fritidsklubb
 • Ellen Knudsen, Roligheden FAU
 • Karl Stian Løvås, Roligheden FAU
 • Debbie Aasbø, Sandnes FAU
 • Alf Reidar Berge, styreleder Tromøy frivilligsentral
 • Ellen Dale, daglig leder Tromøy frivilligsentral

Samarbeidspartnere:

 

 • Roligheden skole
 • Sandnes skole
 • Tromøy fritidsklubb
 • Tromøy frivillighetssentral
 • Tromøy Røde kors
 • Roligheden FAU
 • Sandnes FAU
 • Elevråd begge skoler
 • Tromøy skolemusikkkorps
 • Tromøy minising
 • Tromøy menighet
 • Trauma IL
 • Tromøy IL
 • Andre frivillige lag og foreninger på Tromøy
 • Bufdir

Vibeke Dehli er ansatt som prosjektleder.

 

Hun er utdannet sykepleier og har en mastergrad i folkehelse. Som sykepleier jobbet hun i psykiatrien i flere år, og så hvordan særlig rus skapte psykiske plager for mange unge. Dette motiverte henne til å videreutdanne seg innen forebygging og folkehelse.

 

Vibeke er særlig opptatt av at barn og unge selv må være med å påvirke prosjektet og de aktivitetene som blir satt i gang.

 

Vibeke er engasjert og aktiv, både privat og i jobbsammenheng. Vibeke har teft for hvordan man treffer barn, unge og voksne, både digitalt og på andre måter. På nett driver hun sin egen blogg, og er også synlig via sosiale medier som Facebook og Instagram under navnet «Helsefrøken».